Hozzájárul ahhoz, hogy az oldalunkon a szükséges Cookie-kat használjuk a felhasználói élmény fokozása érdekében?
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

GDPR

Adatkezelési tájékoztató:

A Janus 200 Kft (adószám: 10833911-2-41, www.janus.hu, székhely: 1026 Budapest, Fillér u. 35.), üzlet/telephely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121., I. emelet, 1/B.)) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Janus 2000 Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Definíciók
  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése;
  6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi;
  11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
 2. A Janus 2000 Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket, ügyfeleinket.
 3. Felhívjuk a Janus 2000 Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 4. Az adatkezelés célja: a Janus 2000 Kft üzletében történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli és adózási kötelezettségek teljesítése, vásárlói/ügyfél kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, törzskártya kiadása.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
 6. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, pontgyűjtő kártya használata esetén a kártyaszám, cikkszáma, egységára, értéke, a vásárlás időpontja és a tranzakcióhoz kapcsolódó pontérték, vevőszám, illetve vevőszám igénylése esetén név, cím adószám, e-mail cím, dátum, aláírás.
 7. Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
 8. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a SIX Payment Services (Europe) S.A. (10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach) kezeli (Tel: Tel 00800 0074 9729).
 9. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.
 10.           Adatfeldolgozók: Mihályi András Munkavégzés helye: Budagyöngye Bevásárlóközpont
 11. Vásárlói reklamáció kezelése: arra törekszünk, hogy mindkét fél számára megnyugtató megoldást találjunk a törvényi kereteken belül. Betartjuk az erre vonatkozó szabályokat, minden szituációt egyedileg kezeljük. Eddig mindenre találtunk megoldást!
 12. Esetleges vásárlói balesetek esetén a Janus 2000 Kft értesíti a Budagyöngye Bevásárlóközpontban üzemelő biztonsági őröket, akik indokolt esetben hívják a mentőket, valamint a rendőrséget. 
 13. Bírósághoz fordulás joga:
 14. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
 15. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 16. Adatvédelmi hatósági eljárás:
 17. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Hírlevél Adatkezelés letölthető változata